หลักสูตร

สรุปหลักสูตร+กรรมการ
623182033 การจัดการเรียนรู้บูรณาการ Active Learning สู่สมรรถนะสาขาวิชาชีพ Thailand 4.0 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.pdf
623181306 การพัฒนาสื่อการสอน ในยุค “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยบอร์ดสมองกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.pdf
623041068 หลักสูตรการผลิตสื่อ และนวัตกรรม สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.pdf
623031060 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแบบการแก้ปัญหาด้วยสถานการณ์จริง SBL ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.pdf
623021052 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Project Based Learning เพื่อสร้างนวัตกรน้อย สำหรับครูคณิตศาสตร์.pdf
624182007 ทักษะศตวรรษที่ 21 กับการจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่การสร้างนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.pdf
624181109 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning PBL).pdf
624032001 Problem based learning สู่การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.pdf
623183004 พรสวรรค์สร้างได้ด้วยมือครู การพัฒนาความเป็นเลิศตามทฤษฎีพหุปัญญาของครูและผู้เรียนสู่นวัตกรยุคไทยแลนด์ 4.0 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.pdf
623291013 สื่อสร้างสรรค์ Edutainment เพื่อส่งเสริมความเป็นพลโลก สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น.pdf
623101035 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 สู่ทักษะการเรียนรู้และอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.pdf
623031071 การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับครูภาษาไทยในยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.pdf
623181261 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning PBL).pdf
623041055 การพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมค่ายบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษแนว Active Learning เพื่อทักษะศตวรรษที่ 21 ในยุคดิจิทัล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.pdf
623141019 การพัฒนาสมรรถนะครูด้านดนตรี-นาฏศิลป์ในยุค Thailand 4.0 สู่การสร้างนวัตกรรม.pdf
623182021 ทักษะศตวรรที่ 21กับการเรียนรู้บูรณาการสู่การสร้างนวัตกรรม.pdf
623031059 Problem based learning สู่การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.pdf
623181280 การวัดและประเมินทักษะการคิดและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มัธยมศึกษาตอนต้น.pdf
624182012 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Active Learning สู่สมรรถนะสาขาวิชาชีพ Thailand 4.0 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.pdf
623151041 งานแนะแนวสู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ยุคไทยแลนด์ 4.0.pdf
624182007 ทักษะศตวรรษที่ 21 กับการจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่การสร้างนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.pdf
624182017 การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยดิจิทัล.pdf
629181273 การจัดการเรียนรู้บูรณาการ Active Learning สู่สมรรถนะสาขาวิชาชีพ Thailand 4.0 ระดับประถมศึกษา.pdf
629292003 กระบวนการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21.pdf
629182037 การพัฒนาสื่อการสอนในยุค “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.pdf
624182014 การสร้างนวัตกรรมด้วยการทำวิจัยและพัฒนา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย.pdf