ข้อมูลหน่วยพัฒนาครู

ข้อมูลหน่วยพัฒนาครู

รหัสหน่วยพัฒนา :: 099400779577

1) ชื่อหน่วยงาน (Name of TDU) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 Secondary Education of area office 21

2) สังกัด (Main host office/ministry name) : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3) สถานภาพของหน่วยงาน (Organization status) : ส่วนราชการ (Government Office)

4.1) ระบุวัตถุประสงค์ หรือ หน้าที่หลักตามกฏหมาย (Main objectives or Official roles)ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา แบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พื้นที่จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ

4.2) ระบุภารกิจหลักหรือที่เกี่ยวข้องของหน่วยระดับที่จะนำเสนอหลักสูตร (Main mission related to Teacher Development curriculum) นิเทศการศึกษาและสนับสนุนการตรวจราชการ

5.1) ระบุจำนวนบุคลากรโดยรวม (คน) (Total number of staffs) 80

5.2) ระบุจำนวนบุคลากรสายวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ หลักสูตรพัฒนาครู (คน) (Total number of Academic staffs) 8

6) ระบุจำนวนปี (เศษของเดือนให้ปัดเป็นปี) ที่หน่วยงานได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ 1

7) สถานที่ตั้งหลักของหน่วยงาน: บ้านเลขที่: -

หมู่ที่: -

ซอย: -

ถนน: ถนนมิตรภาพ

ตำบล/แขวง: หนองกอมเกาะ

อำเภอ/เขต: เมือง

จังหวัด: หนองคาย

รหัสไปรษณีย์: 43000

8.1) แนบไฟล์ภาพ หรือสแกน หนังสือแสดงการจัดตั้งหน่วยงาน ประกาศการจัดเขต สพม.21.pdf

8.2) แนบไฟล์ภาพ หรือสแกน หนังสือแสดงความจำนง/หนังสือมอบอำนาจ ขอเป็นหน่วยพัฒนาครู หนังสือแสดงความจำนงหนังสือมอบอำนาจ.pdf

9) ชื่อ–ชื่อสกุล หัวหน้าหน่วยงาน (fullname of Executive / President): นายสมใจ วิเศษทักษิณ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

10) ตำแหน่งบริหาร ผู้ประสานงานหลัก (ถ้ามี) (Administrative position): นางสาวปิ่นเพชร สิงห์มอ (ครูธุรการ)